Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

UAB „Anykščių šiluma“ (toliau – Bendrovė) veikia vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas.

Vidinio informacijos apie pažeidimus kanalo veikimą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

UAB „Anykščių šiluma“ vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2024 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V/2024-31 „Dėl „Anykščių šiluma“ vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turinčiam asmeniui, akcininkui ar asmeniui, priklausančiam Bendrovės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuriam fiziniam asmeniui, dirbančiam prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pažeidimas – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove.

Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektasAdministratorė-personalo specialistė Daiva Navickienė, tel. +370 381 59441

Darbuotojai informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1. Bendrovės kompetentingam subjektui:

1.1. tiesiogiai atvykus į Bendrovę, adresu Vairuotojų g. 11, Anykščiai (II aukštas, administratoriaus-personalo specialisto kabinetas);

1.2. atsiunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu: pranesk@anyksciusiluma.lt

1.3. siunčiant pranešimą paštu adresu Vairuotojų g. 11, Anykščiai. Šiuo atveju po įstaigos pavadinimo turi būti nurodoma žyma „KOMPETETINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.        

2. Kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. 

Pranešimas apie pažeidimą turi būti pateikiamas užpildant pranešimo apie pažeidimo formą arba raštu pateikiant laisvos formos pranešimą, kuriame būtina nurodyti:

• kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;

• sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

• savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;

• jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.