DUK

Fiziniams asmenims - VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą arba nuosavybės įgijimą įrodantį dokumentą (perleidimo sutartis, paveldėjimo liudijimas ir kt.), asmens dokumento kopiją.

Įmonėms - įmonės registravimo pažymėjimą arba išrašą iš Juridinių asmenų registro, įmonę atstovausiančio asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą (jei pasirašys ne direktorius).

Šilumos energija į namo butus ir (ar) kitas patalpas yra tiekiama šildymo ir karšto vandens sistema – vamzdynu, kuriuo tekantys šilumos energijos srautai apšildo visas namo konstrukcijas ir ertmes nuo apatinio aukšto grindų iki viršutinio aukšto lubų, taip pat bendrojo naudojimo patalpas. Todėl net ir atjungus savo buto šildymo įrenginius nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, reikia mokėti už šilumą suvartotą namo bendrosioms reikmėms.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 108.4. straipsnyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungtais, savininkai šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pagal Lietuvoje galiojančias higienos normas, gyvenamosiose patalpose šildymo sezono metu turi būti užtikrinama ne mažesnė nei 18oC temperatūra. Tačiau gyventojai turi teisę reguliuoti šilumą pagal savo poreikius. Tad jeigu Jums per šalta arba per karšta, pirmiausia reikėtų kreiptis į namo vidaus šildymo sistemas prižiūrinčią įmonę.

LR šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad daugiabučio namo, prijungto prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo, butų ir kitų patalpų savininkai apmoka jiems tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrosioms reikmėms, nepaisant to, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos.

Visa energija, tiekiama į namą, turi būti apskaitoma ir pagal įstatymą paskirstoma. Dalis energijos apmokama kaip suvartota konkrečių vartotojų, kita (bendrų patalpų šildymas, karšto vandens temperatūros palaikymas) – turi būti apmokėta kaip namo savininkų. Ši dalis tarp bendraturčių paskirstoma pagal nuosavybės dalį gyvenamajame name, nes pagal Civilinio kodekso 4.76 straipsnio nuostatas kiekvienas iš bendraturčių atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), proporcingai savo daliai, taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti.

Daugiabučio namo bendrasavininkai privalo mokėti už šilumą bendrosioms reikmėms, net ir tuo atveju, jei bendrojo naudojimo patalpose yra atjungti šildymo prietaisai, taip yra todėl, kad šilumos energija į namo butus ir (ar) kitas patalpas yra tiekiama šildymo ir karšto vandens sistema – vamzdynu, kuriuo tekantys šilumos energijos srautai apšildo visas namo konstrukcijas ir ertmes nuo apatinio aukšto grindų iki viršutinio aukšto lubų, taip pat ir bendrojo naudojimo patalpas.

Jei  bute sugedo karšto vandens skaitiklis, reikia uždėti ar nuimti plombą, būtina kreiptis į UAB „Anykščių šiluma“ tel. +370 381 52755. Nepranešus apie skaitiklių gedimus ar plombų pažeidimus, suvartoto karšto vandens kiekis, už laikotarpį nuo paskutinės tiekėjo karšto vandens skaitiklio patikrinimo dienos, gali būti perskaičiuojamas pagal teisės aktais nustatytus normatyvus.

Dėl kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį reikia kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių.

Daugiabučio namo gyventojai šilumos vartotojai moka už šilumos cirkuliaciją dar vadinamą „gyvatuku“, nes jiems suteikiama karšto vandens temperatūros palaikymo paslauga, t. y. karštas vanduo cirkuliuoja daugiabučio namo karšto vandens vamzdynais, kad bet kada atsukus karšto vandens čiaupą iš karto bėgtų karštas, o ne šaltas vanduo. Cirkuliuodamas karštas vanduo išspinduliuoja dalį šilumos, todėl jis nuolat turi būti pašildomas iki reikiamos temperatūros, t. y. turi būti palaikoma karšto vandens temperatūra. Daugiabučio namo karšto vandens cirkuliaciniame kontūre, be karšto vandens vamzdynų, prijungti ir vonių patalpose esantys rankšluosčių džiovintuvai („gyvatukai“), kuriais cirkuliuodamas karštas vanduo atiduoda šilumos dalį, reikalingą vonios patalpų sanitarinėms sąlygoms užtikrinti.

Gali būti, kad dėl įvairių priežasčių sutriko cirkuliacija karšto vandens stovuose (užsinešė stovai, neveikia cirkuliacinis siurblys ir kt.). Tikrąją gedimo priežastį gali nustatyti tik specialistai. Todėl daugiabučio namo gyventojas – vartotojas turi kreiptis į pastato šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtoją UAB „Anykščių šiluma“ tel. +370 381 52755.