Šilumos paskirstymo metodaiŠilumos paskirstymo metodai

UAB „Anykščių šiluma“ Gyventojams/Šilumos paskirstymo metodai

 

Siekiant tobulinti šilumos paskirstymą, padarant jį skaidresniu, tikslesniu, išsamesniu bei atitinkančiu vartotojo poreikius. 2016-06-13 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus (toliau Nauji metodai), įsigaliosiančius 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Naujuose metoduose reglamentuota su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio nustatymo tvarka. Šis šilumos kiekis skaičiuojamas, nepriskiriant jo prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio karšto vandens temperatūrai palaikyti nešildymo sezono metu ir sąskaitoje pateikiamas atskira papildoma eilute „su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“. Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate.

Siekiant, kad vartotojams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) kuo labiau atitiktų faktines pastato šilumos sąnaudas cirkuliacijai bei butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų galias, Metoduose reglamentuotos kelios šilumos kiekio cirkuliacijai nustatymo galimybės. Tuo atveju, kai pastate įrengtas vienas įvadinis šilumos apskaitos prietaisas, šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu skaičiavimo būdu. Taip pat pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai gali būti nustatomas eksperimento būdu, atliekant faktinio šilumos kiekio matavimus.

Numatyta galimybė šilumos kiekį šildymui butams ir (ar) kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant savavališką šildymo prietaisų galios butuose ir (ar) kitose patalpose padidinimą, tai pat šilumos kiekį šildymui paskirstyti atskirai gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpoms.

Reglamentuota šilumos paskirstymo tvarka, kai pastatuose įrengti alternatyvūs šilumos šaltiniai, skirti šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai dengti.

Siekiant, kad šilumos paskirstymas pagal šilumos daliklių rodmenis taptų paprastesnis ir suprantamesnis vartotojams, patobulintas Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6. Naujame šilumos paskirstymo metode atsisakyta proporcijos tarp reguliuojamų ir nereguliuojamų šildymo sąnaudų.

 

Šilumos paskirstymo metodai (galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo vartotojams metodai

 

ŠILUMOS PAGAL DVIEJŲ ATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 1

Šilumos paskirstymo metodas Nr.1

 

ŠILUMOS, KAI BUTUOSE IR (AR) KITOSE PATALPOSE ĮRENGTI KOMPAKTINIAI ŠILUMOS PUNKTAI, PASKIRSTYMO METODAS NR. 2

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 2

 

ŠILUMOS PAGAL BUITINIŲ ŠILUMOS SKAITIKLIŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 3

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 3

 

ŠILUMOS PAGAL VIENO ĮVADINIO ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISO RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 4

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4

 

ŠILUMOS KIEKIO PASTATO NAUDINGAJAM PLOTUI ŠILDYTI IR BENDROSIOMS REIKMĖMS NUSTATYMO BEI PASKIRSTYMO METODAS NR. 5

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 5

 

ŠILUMOS ŠILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODAS NR. 6

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 6

 

KLAIPĖDOS MIESTO I. SIMONAITYTĖS G. 27 DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS „DVYNIAI“ VARTOTOJŲ PASIŪLYTAS ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAS NR. 7

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7

 

ŠILUMOS RENOVUOTOJE TRIVAMZDĖJE ŠILDYMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODAS NR. 8

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 8

 

ŠILUMOS PASKIRSTYMO, NUSTATANT FAKTINES ŠILUMOS SĄNAUDAS 1 M3 KARŠTO VANDENS PARUOŠTI, METODAS NR. 9

Šilumos paskirstymo metodas Nr.9

 

ŠILUMOS PANEVĖŽIO MIESTO ATVIROJOJE KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODAS NR. 10

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 10

 

Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės

 

ŠILUMOS, SU NEPASKIRSTYTU KARŠTU VANDENIU, SKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI

Pateikiame pavyzdžius, kaip bus skaičiuojama šiluma su nepaskirstytu karštu vandeniu (šildymo ir nešildymo sezono metu).

1 pavyzdys.  Pagal geriamojo vandens skaitiklį, įrengtą prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis per mėnesį paruošta 90 kubinių metrų karšto vandens.

Per mėnesį namo karšto vandens vartotojai pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaravo, kad suvartojo 70 m3 karšto vandens.

*   Skaičiuojamas pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

90 m3X 51 kWh/m3 =4590 kWh,

- kur 51 kWh/m3 -šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133.

*   Skaičiuojamas butams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

70 m3X 51,85 kWh/m3 =3629,5 kWh,

-kur 51,85 kWh/m3 - šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos karšto vandens kainoje.

*   Skaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu t.y.  skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio karšto vandens ruošimui ir butams priskiriamo šilumos kiekio karšto vandens ruošimui:

4590 kWh – 3629,5 kWh = 960,5 kWh.

*    Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, priskiriamas butams apmokėjimui pagal butų plotus.

2 pavyzdys. Pagal geriamojo vandens skaitiklį, įrengtą prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis per mėnesį paruošta 70 kubinių metrų karšto vandens.

Per mėnesį namo karšto vandens vartotojai pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaravo, kad suvartojo 90 m3 karšto vandens.

*   Skaičiuojamas pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

70 m3X 51 kWh/m3 =3570 kWh,

- kur 51 kWh/m3 -šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133.

*   Skaičiuojamas butams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

90 m3X 51,85 kWh/m3 =4666,5 kWh,

-kur 51,85 kWh/m3 - šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos karšto vandens kainoje.

*   Skaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu t.y.  skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio karšto vandens ruošimui ir butams priskiriamo šilumos kiekio karšto vandens ruošimui:

3570 kWh – 4666,5= -1096,5 kWh

Gaunasi neigiamas rezultatas. Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, priskiriamas butams ir grąžinamas vartotojams (su minuso ženklu) pagal butų plotus.

 

 

 

 

 


^ Į viršų