Kainos 2015.02Duomenys apie ūkio subjektą

34 priedas
UAB "Anykščių šiluma"
Duomenys apie kontaktinį asmenį
Įmonės kodas 1541 12751
Jūratė Butkuvienė
Vairuotojų g.11, 29107, Anykščiai
Vyresnioji ekonomistė
faksas  8 381 59441
Tel. 8 381 59167
www.anyksciusiluma.lt


ast.info@takas.lt
el. paštas jurate@anyksciusiluma.lt

ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMAS  2015 METŲ  vasario  MĖNESIUI


2015.01.22(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Verkių g.25 c. Vilnius, rastine@regula.lt, faksas (8 5)213 5270


Sprendimas, kuriuo nustatytos šilumos kainos dedamosios:


Tarybos 2014-10-30 sprendimas Nr. 1 - TS -347,  VKEKK 2014-12-19 nutarimas Nr. O3-948
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis Kainos
1 2 3 4 5
1. ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS
1.1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė (1.1.1.+1.1.2.) euro ct/kWh T g nš =T g nš pd + T g nš kd 5,51
ct/kWh 19,03
1.1.1. Šilumos gamybos savo šaltinyje kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh T g nš pd 1,32
ct/kWh 4,56
1.1.2. šilumos gamybos savo šaltynyje kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh Tnš kd= 0,08+(4325,0 x Td + 226,0 x Tmed + 509,0 x Ta + 106,1 x Tpj)  / (44,84 x 10000) 4,19
ct/kWh 14,47
1.2. Kuro rūšys, naudojamos šilumos kintamosios dedamosios skaičiavimuose
1.2.1. Gamtinės dujos
1.2.1.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/tūkst.m3 289,82
1.2.1.2. transportavimo kaina Eur/tūkst.m3 101,2
1.2.1.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/tūkst.m3 391,02
1.2.2. Medienos kilmės biokuras (Pjuvenos)
1.2.2.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/tne
1.2.2.2. transportavimo kaina Eur/tne
1.2.2.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/tne 167,22
1.2.2. Mediena
1.2.2.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/tne
1.2.2.2. transportavimo kaina Eur/tne
1.2.2.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/tne 122,93
1.2.3. Akmens anglis
1.2.3.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/tne
1.2.3.2. transportavimo kaina Eur/tne
1.2.3.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/tne 209,69
1.3. Pirktos šilumos vidutinė kaina
1.3.1. Nepriklausomas gamintojas x
1.3.2. pirktos šilumos kaina euro ct/kWh 0
1.4. patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarė kaina (1.4.1.+1.4.2.) euro ct/kWh T pt = T pt pd + T pt kd 5,51
1.4.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh T pt pd 1,32
1.4.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh Tnš kd= 0,08+(4325,0 x Td + 226,0 x Tmed + 509,0 x Ta + 106,1 x Tpj)  / (44,84 x 10000) 4,19
1.5. patiektos į tinklą šilumos gamybos dvinarė kaina
1.5.1. pastovioji kainos dalis EUR/kW per mėn. 9,66
1.5.2. kintamoji kainos dalis (1.4.2.) euro ct/kWh Tpt kd 4,19
2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS
2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina iki pastato šilumos įvado  (2.1.1.+2.1.2.) euro ct/kWh T pr = T pr pd + T pr kd 1,89
ct/kWh 6,53
2.1.1. vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh T pr pd 0,71
ct/kWh 2,45
2.1.2. vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamojii dedamoji euro ct/kWh Tpr kd = 0,12 + 7,24 x Tpt / 37,6 1,18
ct/kWh 4,08
2.2. šilumos perdavimo  dvinarė kaina:
2.2.1. pastovioji kainos dalis EUR/kW per mėn. 4,66
2.2.2. kintamoji kainos dalis euro ct/kWh T pr kd 1,18
3. ŠILUMOS PARDAVIMO KAINA
3.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį euro ct/kWh x 0,09
šilumos pardavimo kaina gyventojams EUR per mėn. vart. x 0,68
šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams EUR per mėn. kt. vart. x 13,42
4.1. NEPADENGTOS KURO SĄNAUDOS euro ct/kWh -0,02
4.2. PAPILDOMAI GAUTOS PAJAMOS euro ct/kWh -0,04
5. APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (1.1.+2.1.+3.1.+4.1.+4.2.) euro ct/kWh 7,43
ct/kWh 25,66
6. Subsidijos dydis ct/kWh 0
7. Galutinė šilumos vienanarė kaina (be PVM) euro ct/kWh 7,43
ct/kWh 25,66
8. Galutinė šilumos vienanarė kaina (su PVM) euro ct/kWh 8,10
ct/kWh 27,97
9. Galiojanti šilumos vienanarė kaina (be PVM) euro ct/kWh 7,38
ct/kWh 25,47
10. Apskaičiuotos kainos pokytis lyginant su galiojančia kaina proc. 0,75
11. Praėjusį mėnesį savuose šaltiniuose faktiškai pagamintas šilumos kiekis tūkst. MWh 6,307
12. Praėjusį mėnesį faktiškai realizuotas šilumos kiekis tūkst. MWh 5,915
13. Praėjusį mėnesį faktiškai pirktos šilumos kiekis tūkst. MWh 0

 

 

 


KARŠTO VANDENS KAINOS SKAIČIAVIMAS  2015 METŲ VASARIO  MĖNESIUI


2015.01.22(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Verkių g.25 c. Vilnius, rastine@regula.lt


Sprendimas, kuriuo nustatytos šilumos kainos dedamosios:


VKEKK 2014-08-28 nutarimas Nr.O3 -600, savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimas Nr.1-TS-381
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis Kainos
I. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS  DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Euro/m3 Tkv pd 0,16
Lt/m3 0,55
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Euro/m3 (52,69*Tš)+(1,03*Tgv)+(0,032*Tgv pard) 6,93
Lt/m3 23,93
2. Šilumos kaina, naudojama karšto vandens kainos skaičiavimuose euro ct/kWh 7,43
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina EUR/m3 X 2,82
4. Geriamojo vandens pardavimo kaina EUR/m3 X 3,78
5. Galutinė karšto vandens  kaina (be PVM) (1.1.+1.2.) EUR/m3 Tkv = Tkv pd + Tkv kd 7,09
Lt/m3 24,48
6. Galutinė karšto vandens  kaina (su PVM) EUR/m3 7,73
Lt/m3 26,68
7. Galiojanti karšto vandens kaina (be PVM) EUR/m3 7,07
Lt/m3 24,41
8. Apskaičiuotos kainos pokytis lyginant su galiojančia karšto vandens kaina proc. 0,28
II. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS KITIEMS VARTOTOJAMS
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Euro/m3 Tkv pd 0,16
Lt/m3 0,55
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Euro/m3 (51*Tš)+(1,0*Tgv)+(0,032*Tgv pard) 6,73
Lt/m3 23,24
2. Galutinė karšto vandens  kaina (be PVM) (1.1.+1.2.) Euro/m3 Tkv = Tkv pd + Tkv kd 6,89
Lt/m3 23,79
3. Galutinė karšto vandens  kaina (su PVM) Euro/m3 8,34
Lt/m3 28,79

 

 


^ Į viršų