Kainos 2014.06Duomenys apie ūkio subjektą

34 priedas
UAB "Anykščių šiluma"
Duomenys apie kontaktinį asmenį
Įmonės kodas 1541 12751
Laima Žarskutė
Vairuotojų g.11, 29107, Anykščiai
Vyresnioji ekonomistė
faksas  8 381 59441
Tel. 8 381 59167
www.anyksciusiluma.lt


e.paštas ast.laima@takas.lt
el. paštas ast.laima@takas.lt


ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMAS  2014 METŲ   birželio   MĖNESIUI


2014.05.20(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Verkių g.25 c. Vilnius, rastine@regula.lt, faksas (8 5)213 5270


Sprendimas, kuriuo nustatytos šilumos kainos dedamosios:


Tarybos 2013-01-30 sprendimas Nr. 1 - TS - 28, 2014-03-27  Nr.1-TS-146,  VKEKK 2013-04-15 nutarimas Nr. O3-124, Nr. O3-107
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis Kainos
1 2 3 4 5
1. ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS
1.1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė (1.1.1.+1.1.2.) ct/kWh T g nš =T g nš pd + T g nš kd 20,81
1.1.1. Šilumos gamybos savo šaltinyje kainos pastovioji dedamoji ct/kWh T g nš pd 4,57
1.1.2. šilumos gamybos savo šaltynyje kainos kintamoji dedamoji ct/kWh Tnš kd= 0,29+(4325,0 x Td + 226,0 x Tmed + 509,0 x Ta + 106,1 x Tpj)  / (44,84 x 10000) 16,24
1.2. Kuro rūšys, naudojamos šilumos kintamosios dedamosios skaičiavimuose
1.2.1. Gamtinės dujos
1.2.1.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Lt/tūkst.m3 1215,04
1.2.1.2. transportavimo kaina Lt/tūkst.m3 313,23
1.2.1.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Lt/tūkst.m3 1528,27
1.2.2. Medienos kilmės biokuras (Pjuvenos)
1.2.2.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Lt/tne
1.2.2.2. transportavimo kaina Lt/tne
1.2.2.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Lt/tne 580,91
1.2.2. Mediena
1.2.2.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Lt/tne
1.2.2.2. transportavimo kaina Lt/tne
1.2.2.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Lt/tne 370,24
1.2.3. Akmens anglis
1.2.3.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Lt/tne 0,00
1.2.3.2. transportavimo kaina Lt/tne
1.2.3.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Lt/tne 783,11
1.3. Pirktos šilumos vidutinė kaina
1.3.1. Nepriklausomas gamintojas x
1.3.2. pirktos šilumos kaina ct/kWh 0
1.4. patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarė kaina (1.4.1.+1.4.2.) ct/kWh T pt = T pt pd + T pt kd 20,81
1.4.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji ct/kWh T pt pd 4,57
1.4.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji ct/kWh Tnš kd= 0,29+(4325,0 x Td + 226,0 x Tmed + 509,0 x Ta + 106,1 x Tpj)  / (44,84 x 10000) 16,24
1.5. patiektos į tinklą šilumos gamybos dvinarė kaina
1.5.1. pastovioji kainos dalis Lt/kW per mėn. 33,34
1.5.2. kintamoji kainos dalis (1.4.2.) ct/kWh Tpt kd 16,24
2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS
2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina iki pastato šilumos įvado  (2.1.1.+2.1.2.) ct/kWh T pr = T pr pd + T pr kd 6,86
2.1.1. vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji ct/kWh T pr pd 2,44
2.1.2. vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamojii dedamoji
Tpr kd = 0,41 + 7,24 x Tpt / 37,6 4,42
2.2. šilumos perdavimo  dvinarė kaina:
2.2.1. pastovioji kainos dalis Lt/kW per mėn. 16,10
2.2.2. kintamoji kainos dalis ct/kWh T pr kd 4,42
3. ŠILUMOS PARDAVIMO KAINA
3.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį ct/kWh x 0,31
šilumos pardavimo kaina gyventojams Lt per mėn. vart. x 2,34
šilumos pardavimo kaina kitims vartotojams Lt per mėn. kt. vart. x 46,34
4.1. NEPADENGTOS KURO SĄNAUDOS ct/kWh -0,07
4.2. PAPILDOMAI GAUTOS PAJAMOS ct/kWh -0,14
5. APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (1.1.+2.1.+3.1.+4.1.+4.2.) ct/kWh 27,77
6. Subsidijos dydis ct/kWh 0
7. Galutinė šilumos vienanarė kaina (be PVM) ct/kWh 27,77
8. Galutinė šilumos vienanarė kaina (su PVM) ct/kWh 30,27
9. Galiojanti šilumos vienanarė kaina (be PVM) ct/kWh 27,95
10. Apskaičiuotos kainos pokytis lyginant su galiojančia kaina proc. -0,64
11. Praėjusį mėnesį savuose šaltiniuose faktiškai pagamintas šilumos kiekis tūkst. MWh 2,8
12. Praėjusį mėnesį faktiškai realizuotas šilumos kiekis tūkst. MWh 2,3
13. Praėjusį mėnesį faktiškai pirktos šilumos kiekis tūkst. MWh 0

 

 


KARŠTO VANDENS KAINOS SKAIČIAVIMAS  2014 METŲ birželio   MĖNESIUI


2014.04.20(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Verkių g.25 c. Vilnius, rastine@regula.lt


Sprendimas, kuriuo nustatytos šilumos kainos dedamosios:


VKEKK 2014-02-14 nutarimas Nr.O3 - 50


Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis Kainos
I. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS  DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Lt/m3 Tkv pd 0,54
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Lt/m3 (52,69*Tš)+(1,03*Tgv)+(0,032*Tgv pard) 21,77
2. Šilumos kaina, naudojama karšto vandens kainos skaičiavimuose ct/kWh 27,77
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina Lt/m3 X 6,58
4. Geriamojo vandens pardavimo kaina Lt/m3 X 11,21
5. Galutinė karšto vandens  kaina (be PVM) (1.1.+1.2.) Lt/m3 Tkv = Tkv pd + Tkv kd 22,31
6. Galutinė karšto vandens  kaina (su PVM) Lt/m3 24,32
7. Galiojanti karšto vandens kaina (be PVM) Lt/m3 22,41
8. Apskaičiuotos kainos pokytis lyginant su galiojančia karšto vandens kaina proc. -0,45
II. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS KITIEMS VARTOTOJAMS
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Lt/m3 Tkv pd 0,54
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Lt/m3 (51*Tš)+(1,*Tgv)+(0,032*Tgv pard) 21,10
2. Galutinė karšto vandens  kaina (be PVM) (1.1.+1.2.) Lt/m3 Tkv = Tkv pd + Tkv kd 21,64
3. Galutinė karšto vandens  kaina (su PVM) Lt/m3 26,18


Direktorius ....................... Virgilijus Vaičiulis

 

 

 

 

 


^ Į viršų