Kainos 2014.03Duomenys apie ūkio subjektą

34 priedas
UAB "Anykščių šiluma"
Duomenys apie kontaktinį asmenį
Įmonės kodas 1541 12751
Laima Žarskutė
Vairuotojų g.11, 29107, Anykščiai
Vyresnioji ekonomistė
faksas  8 381 59441
Tel. 8 381 59167
www.anyksciusiluma.lt


e.paštas ast.laima@takas.lt
el. paštas ast.laima@takas.lt


ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMAS  2014 METŲ   kovo   MĖNESIUI


2014.02.20(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Verkių g.25 c. Vilnius, rastine@regula.lt, faksas (8 5)213 5270


Sprendimas, kuriuo nustatytos šilumos kainos dedamosios:


Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr. 1 - TS - 114, VKEKK 2013-04-15 nutarimas Nr. O3-124.
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis Kainos
1 2 3 4 5
1. ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS
1.1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė (1.1.1.+1.1.2.) ct/kWh T g nš =T g nš pd + T g nš kd 21,12
1.1.1. Šilumos gamybos savo šaltinyje kainos pastovioji dedamoji ct/kWh T g nš pd 4,57
1.1.2. šilumos gamybos savo šaltynyje kainos kintamoji dedamoji ct/kWh Tnš kd= 0,28+(4325,0 x Td + 226,0 x Tmed + 509,0 x Ta + 106,1 x Tpj)  / (44,84 x 10000) 16,55
1.2. Kuro rūšys, naudojamos šilumos kintamosios dedamosios skaičiavimuose
1.2.1. Gamtinės dujos
1.2.1.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Lt/tūkst.m3 1238,60
1.2.1.2. transportavimo kaina Lt/tūkst.m3 313,23
1.2.1.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Lt/tūkst.m3 1551,83
1.2.2. Medienos kilmės biokuras (Pjuvenos)
1.2.2.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Lt/tne
1.2.2.2. transportavimo kaina Lt/tne
1.2.2.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Lt/tne 600,55
1.2.2. Mediena
1.2.2.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Lt/tne
1.2.2.2. transportavimo kaina Lt/tne
1.2.2.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Lt/tne 507,94
1.2.3. Akmens anglis
1.2.3.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Lt/tne 0,00
1.2.3.2. transportavimo kaina Lt/tne
1.2.3.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Lt/tne 795,81
1.3. Pirktos šilumos vidutinė kaina
1.3.1. Nepriklausomas gamintojas x
1.3.2. pirktos šilumos kaina ct/kWh 0
1.4. patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarė kaina (1.4.1.+1.4.2.) ct/kWh T pt = T pt pd + T pt kd 21,12
1.4.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji ct/kWh T pt pd 4,57
1.4.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji ct/kWh Tnš kd= 0,28+(4325,0 x Td + 226,0 x Tmed + 509,0 x Ta + 106,1 x Tpj)  / (44,84 x 10000) 16,55
1.5. patiektos į tinklą šilumos gamybos dvinarė kaina
1.5.1. pastovioji kainos dalis Lt/kW per mėn. 33,57
1.5.2. kintamoji kainos dalis (1.4.2.) ct/kWh Tpt kd
2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS
2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina iki pastato šilumos įvado  (2.1.1.+2.1.2.) ct/kWh T pr = T pr pd + T pr kd 6,85
2.1.1. vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji ct/kWh T pr pd 2,39
2.1.2. vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamojii dedamoji
Tpr kd = 0,39 + 7,24 x Tpt / 37,6 4,46
2.2. šilumos perdavimo  dvinarė kaina:
2.2.1. pastovioji kainos dalis Lt/kW per mėn.
2.2.2. kintamoji kainos dalis ct/kWh T pr kd
3. ŠILUMOS PARDAVIMO KAINA
3.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį ct/kWh x 0,31
šilumos pardavimo kaina gyventojams Lt per mėn. vart. x 2,32
šilumos pardavimo kaina kitims vartotojams Lt per mėn. kt. vart. x 46,02
4.1. NEPADENGTOS KURO SĄNAUDOS ct/kWh 0,12
4.2. PAPILDOMAI GAUTOS PAJAMOS ct/kWh -0,27
5. APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (1.1.+2.1.+3.1.+4.1.+4.2.) ct/kWh 28,13
6. Subsidijos dydis ct/kWh 0
7. Galutinė šilumos vienanarė kaina (be PVM) ct/kWh 28,13
8. Galutinė šilumos vienanarė kaina (su PVM) ct/kWh 30,66
9. Galiojanti šilumos vienanarė kaina (be PVM) ct/kWh 27,79
10. Apskaičiuotos kainos pokytis lyginant su galiojančia kaina proc. 1,20
11. Praėjusį mėnesį savuose šaltiniuose faktiškai pagamintas šilumos kiekis tūkst. MWh 8,2
12. Praėjusį mėnesį faktiškai realizuotas šilumos kiekis tūkst. MWh 7,0
13. Praėjusį mėnesį faktiškai pirktos šilumos kiekis tūkst. MWh 0

 

 


KARŠTO VANDENS KAINOS SKAIČIAVIMAS  2014 METŲ  kovo   MĖNESIUI


2014.02.20(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Verkių g.25 c. Vilnius, rastine@regula.lt


Sprendimas, kuriuo nustatytos šilumos kainos dedamosios:


VKEKK 2013-02-28 nutarimas Nr.O3 - 61


Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis Kainos
I. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS  DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Lt/m3 Tkv pd 0,97
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Lt/m3 (52,25*Tš)+(1,025*Tgv)+(0,01*Tgv pard) 21,55
2. Šilumos kaina, naudojama karšto vandens kainos skaičiavimuose ct/kWh 28,13
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina Lt/m3 X 6,58
4. Geriamojo vandens pardavimo kaina Lt/m3 X 11,21
5. Galutinė karšto vandens  kaina (be PVM) (1.1.+1.2.) Lt/m3 Tkv = Tkv pd + Tkv kd 22,52
6. Galutinė karšto vandens  kaina (su PVM) Lt/m3 24,55
7. Galiojanti karšto vandens kaina (be PVM) Lt/m3 22,34
8. Apskaičiuotos kainos pokytis lyginant su galiojančia karšto vandens kaina proc. 0,81
II. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS KITIEMS VARTOTOJAMS
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Lt/m3 Tkv pd 0,97
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Lt/m3 (51*Tš)+(1,*Tgv)+(0,01*Tgv pard) 21,04
2. Galutinė karšto vandens  kaina (be PVM) (1.1.+1.2.) Lt/m3 Tkv = Tkv pd + Tkv kd 22,01
3. Galutinė karšto vandens  kaina (su PVM) Lt/m3 26,63


Direktorius ....................... Virgilijus Vaičiulis


(parašas)


^ Į viršų