Apie mus 

UAB „Anykščių šiluma“ ištakos siekia 1979 metus, kada buvo įsteigtas Anykščių raj. gamybinis susivienijimas, pavaldus  LTSR Valstybinio gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komitetui. Bėgant laikui keitėsi bendrovės pavadinimas. 1992 metais bendrovės pagrindiniu akcininku tapo Anykščių rajono savivaldybė, turinti 98% akcijų. UAB „Anykščių šiluma“ buvo savarankiška, niekada nepriklausė Lietuvos energijai.

Anykščių miestui 60 % šilumos buvo perkama iš AB "Anykščių vynas", kita - gaminama 3 kvartalinėse katilinėse. Šiluminė energija buvo tiekiama Debeikių, Kurklių, Svėdasų, Traupio, Viešintų, Dabužių, Leliūnų miesteliuose bei Aknystų, Raguvėlės, Smėlynės, Staškūniškio, Svirnų, Ažuožerių, Šerių, Rubikių, Žiedonių, Elmininkų, Vaitkūnų, Levaniškio kaimų teritorijose vartotojams. Šilumos gamybai 27 katilinėse, buvo sunaudojama tūkstančiai tonų akmens anglies, mazuto ir krosnių kuro.

1998 metais buvo rekonstruotos Troškūnų, Traupio, Raguvėlės, Debeikių katilinės. Sumažėjus šilumos poreikiui, išmontavus UNIVERSAL 6, E/1 9 bei kitus  katilus, buvo sumontuoti UT tipo katilai, kur naudojamas kuras – mediena. Atlikta investicija į vietinio kuro naudojimą, gaminat šilumos energiją, pasiteisino, pagerėjo bendrovės ekonominiai rodikliai, sumažėjo išlaidos kurui, aplinkos teršimo mokesčiai. Gerokai pasikeitė bendrovės kuro balansas. Akmens anglies suvartojimas sumažėjo iki 17 %  nuo 35%,  biokuro išaugo iki 51%.

1998 metais Anykščių miestą pasiekusios  gamtinės dujos,  sudarė galimybę rekonstruoti Anykščių miesto šilumos ūkį.

1999 metais, panaudojant 4,5 mln. eurų paskolą, buvo atlikta šilumos ūkio rekonstrukcija, buvo pastatytos 5 naujos bei rekonstruotos 7 boilerines,  pilnai automatizuotos dujinės katilinės Anykščių mieste. Rekonstruotos Kavarsko ir Svėdasų miestelių katilinės, kurioje po rekonstrukcijos naudojama skalūnų alyva bei suskystintos dujas. Buvo sumontuoti BIASI NTN- AR tipo katilai.

Pradėjus eksploatuoti naujas  ir rekonstruotas katilines, bei uždarius neekonomiškai veikiančias, šilumos suvartojimas sumažėjo penkiasdešimt procentų iki 38,09 MW per metus.

Šiluminės energijos kaina, įvertinus 1999 metų rekonstrukciją buvo viena aukščiausių šalyje -16,3 ct / kWh.

2001 metais Anykščių rajono savivaldybė paskelbė Šilumos ūkio nuomos konkursą. Tačiau konkursas neįvyko.

2002 metais centralizuotai tiekimos šilumos kaina sumažėjo iki 15,8 ct/kWh ir nekito iki 2006 metų pabaigos. 2006 metais buvo nustatyta 18,12 ct/ kWh bazinė šilumos energijos kaina, bet gyventojams buvo taikoma subsidija -2,32 ct/kWh.

Šiuo metu eksloatuojamų katilinių instaliuotas galingumas 45,5 MW, tačiau  maksimalus šilumos generavimo galios panaudojimas šildymo sezono metu  - 19,297 MW, minimalus -9,956, nešildymo sezono metu maksimalus  -2,196 MW.

Tinklų ilgis 27,9 km. Vamzdynų  diametrai yra optimaliai per dideli. Nuostoliai vieni didžiausi šalyje – 27,82 %. Siekiant sumažinti šilumos nuotolius, buvo parengtas šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektas, atsisakant keturvamzdės sistemos.

2008 metais įgyvendinus projektą „Karšto vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija“ buvo atsisakyta keturvamzdės sistemos, karšto vandens ruošimą perkeliant į pastatus. Karšto vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektas iš dalies buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų. Projekto vertė – 2,2 mln. litų, Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 1,18 mln. litų. 110 tūkst. litų skyrė savivaldybė, likusi dalis – „Anykščių šilumos“ lėšos.

Projektas „Karšto vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija“ ypač svarbus Anykščių miestui. Šio projekto įgyvendinimas užtikrino saugų ir patikimą šilumos perdavimą , CO2 išmetimas sumažėjo iki 1433 tonų, gamtinių dujų naudojimas – iki 750 tūkst.m3, technologiniai nuostoliai iki 13 %.per metus.

2010 metais bendrovė daugiabučių namų butuose įrengė karšto vandens apskaitos prietaisus su nuotoline nuskaitymo sistema. Karšto vandens nuostoliai sumažėjo nuo 16 % iki 2,4 %.

2012 metais baigta Žemutinės dalies katilinės šilumos tinklų rekonstrukcija. Projekto vertė – 2,4 mln. litų. Dalis lėšų skirta iš Europos regioninės plėtros fondo ir mūsų šalies biudžeto, likusi dalis – bendrovės lėšos.

Įgyvendinant projektą seniausi ir blogiausios būklės vamzdynai, per kuriuos patiriami didžiausi šilumos nuostoliai, buvo pakeisti naujais pramoniniu būdu izoliuotais, bekanaliu būdu klojamais tinklais, kurie atitinka visus šiuolaikinius šilumos perdavimo įrangai keliamus reikalavimus. Modernizavus 3,6 km (4615 m. sąlyginio viengubo 100 mm diametro) senų vamzdynų, padidintas šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė Žemutinės dalies katilinės šilumos vartotojams, o skaičiuotini šilumos nuostoliai sumažėjo apie 61 %, palyginti su esamais.

Projektas leido įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės šilumos specialiajame plane iškeltus tikslus. Mažiausiomis sąnaudomis užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams, padidintas šilumos perdavimo ir vartojimo efektyvumas, sumažintas šilumos poveikis aplinkai.

2015 metais baigtas įgyvendinti „4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą  ir  1 MW kondensacinio ekonomaizerio sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų“ projektas. Projekto suma – 1,68 mln. Eur. Skirta ES parama – 0,84 mln. Eur.

Dabar biokuro katilų suminė galia 7,2 MW, ir tai apie 50 % padengs vidutinį iš CŠT tinklo pareikalaujamą galios poreikį šildymo sezono metu. Biokuro katilinės atsiradimas pigins šilumą Anykščių miesto vartotojams.

Bendrovėje dirba 38 darbuotojai, šildymo sezonu metu į darbą kaimo katilinių kūrikais priimami dar 28 darbuotojai.


^ Į viršų