Elektros energijos pirkimasUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

“ANYKŠČIŲ ŠILUMA”


Kodas 5411275 Vairuotojų g.11 LT-4930 Anykščiai Tel. 8 381 59165 Faks. 8 381 59441, ast.laima@takas.lt

Atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT10002493557 AB Hansabankas, banko kodas 73000

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2011-11-07    Nr. VP - 575

Dėl elektros energijos pirkimo

 

 

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: UAB “Anykščių šiluma” (įm. kodas 1541 12751)

Adresas, telefonas, faksas: Vairuotojų g.11, LT-29107 Anykščiai, tel. (8 381)59165, 59440, faks.(8 381) 59441

Elektroninio pašto adresas:ast.virgilijus@takas.lt

Įgaliotas asmuo: komisijos pirmininkas Virgilijus Vaičiulis

Perkančiosios organizacijos tipas: komunalinio sektoriaus perkančioji  organizacija

PIRKIMO OBJEKTAS

Prekių pirkimo tipas: pirkimas

Ar bus sudaroma  preliminarioji  sutartis: ne

Pirkimo pavadinimas: Elektros energija.

Prekių pristatymo vieta: UAB “Anykščių šiluma” eksploatuojamos katilines -22 objektai Anykščių mieste ir rajone .

Pirkimo objekto kodai pagal BVPŽ (CVP) 09310000

Ar pirkimo objektas suskirstomas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis: ne

Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne

Perkamų prekių kiekiai ir tiekimo terminai: Orientacinis planuojamas įsigyti eletros energijos kiekis per metus - 700 000 kWh.  Sutarties galiojimo metu prekė bus perkama pagal faktinius  perkančiosios organizacijos poreikius, todėl kiekiai gali svyruoti.

Sutarties trukmė: 12 mėn. po sutarties sudarymo

TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA

Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Sutarties vykdymas turi būti užtikrinta  netesybomis

Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas: Už per ataskaitinį laikotarpį faktiškai suvartotą elektros energiją perkančioji organizacija atsiskaito pagal tiekėjo pateiktą sąskaitą faktūrą. Atsiskaitoma kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos

Reikalaujami  teisę verstis atitinkama veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį ir gamybinį pajėgumą patvirtinantys ir apibūdinantys dokumentai ir informacija:

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo..

2. Tiekėjas turi teisę tiekti elektros energiją. Pateikiama  elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos, išduotos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, kopija.

3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties

4.Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.

5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmoku mokėjimu.

PIRKIMO PROCEDŪROS

Pirkimo būdas: įprasta komercinė praktika

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: mažiausios kainos

Ar bus vykdomas elektroninis aukcionas: ne

Paraiškų/ ar pasiūlymų pateikimo terminas  ir laikas: 2011-11-21    13val. 00 min.

Kalba (kalbos), kuria  (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšti vokai su pasiūlymais, data, laikas, vieta: 2011-11-21  13 val. 00 min. UAB “Anykščių šiluma”, Vairuotojų g.11, Anykščiai

Ar pirkimas yra vienas iš nuolat atliekamų pirkimų: ne

Kita informacija: Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2003-03-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.277 patvirtinta „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarka“.

Papildoma informacija: Telefonu  (8 381) 59167, Laima Žarskutė, ast.laima@takas.lt,  8 682 52835 Vytautas Matelis.

 

PRIDEDAMA: Objektų pavadinimai ir adresai, leistinoji galia, 1 lapas

 

 

Objektų   pavadinimai  ir adresai


Eilės

Nr.

 

Objekto

pavadinimas

 

 

Objekto adresas

 

Objekto leistinoji

naudoti galia, kW

Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų aktas

Nr.

data

1.

2

3

4

4

6

1.

Šilumos punktas

Vienuolio, g. Anykščiai

1,00

 

 

2.

Traupio katilinė

Traupio miest. Anykščių raj.

17,50

 

 

3.

Šaltupio katilinė

Šaltupio g. Anykščiai

10,00

 

 

4.

Svėdasų katilinė

Svėdasų miest., Anykščių raj.

31,00

 

 

5.

Debeikių katilinė

Debeikių miest. , Anykščių raj.

32,90

 

 

6.

Pušyno katilinė

Basanavičiaus g., Anykščiai

25,00

 

 

7.

UAB „Anykščių šiluma“

Vairuotojų g., Anykščiai

50,00

 

 

8.

Kudirkos katilinė

Kudirkos g., Anykščiai

44,00

 

 

9.

Žiburio katilinė

Žiburio g., Anykščiai

66,00

 

 

10.

Viešintų katilinė

Viešintų miest. Anykščių raj.

64,50

 

 

11.

Troškūnų katilinė

Troškūnų  miest., Anykščiai

25,00

 

 

12.

Mindaugo katilinė

Mindaugo g. Anykščiai

9,00

 

 

13.

Ramybės katilinė

Ramybės g. Anykščiai

67,00

 

 

14.

Žemutinės dalies katilinė

Dariaus ir Girėno g., Anykščiai

60,00

 

 

15.

Šilumos punktas

Vaižganto g.60, Svėdasų miest.

0,30

 

 

16.

Biliūno gimnazijos katilinė

Liūdiškių g. Anykščiai

9,00

 

 

17.

Valaukio katilinė

Valaukio g.8, Anykščiai

9,00

 

 

18.

Šilumos punktas

Vaižganto g.62, Svėdasai

0,50

 

 

19.

Kuklių katilinė

Kurklių miest. Anykščių raj.

45,80

 

 

20.

Kavarsko katilinė

Kavarsko miest., Anykščių raj.

36,00

 

 

21.

Šilumos punktas

Vaižganto g. 66, Svėdasai

0,60

 

 

22.

Šilumos punktas

Vaižganto g.58, Svėdasai

1,00

 

 

 


Komisijos pirmininkas                                                                        Virgilijus Vaičiulis

 


^ Į viršų